சனி, 12 ஏப்ரல், 2008

பிரபஞ்ச வெளி ---மலையருவி

பிரபஞ்ச வெளி

நீல வானம்
நேற்று இன்று நாளை என்னும்
காலங்களற்ற இருப்பு
கீழ் மேல் இட வல
திசைகளற்றப் பெருவெளி

கோள்களை
விண்மீன்களை
வெளிகளை
பிரபஞ்சத்தை இட்டு நிரப்பிய
பாழ்வெளி

நொடி மணி
நாள் மாதம்
பருவம் ஆண்டுகள் அறியா
ஊழிகள் கடந்த
வெட்ட வெளி

இயக்கம்
உள்ளும் வெளியும்
ஓயா இயக்கம்
இணைந்தும் பிணைந்தும்
விட்டும் விலகியும்
சூத்திரத்தை மீறாத
இயக்கம்

அணுக்களாய்
தூசாய் துகளாய்
நுண்ணுயிர்களாய்
நானாய்
நீயாய்
எங்கும் நிறைந்த
வெளி
பிரபஞ்ச வெளி

புதுச்சேரியில் பல்லவச் சிற்பங்கள் நூல் அணிந்துரை -முனைவர் நா.இளங்கோ

முனைவர் நா . இளங்கோ “ செங்கல் இல்லாமலும் , மர ம் இ ல்லாமலும் , உலோகம் இல்லாமலும் , சுண்ணாம்பு இல்லாமலும் பிரம்மா , சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவ...